Novosti

Ivoclar Vivadent - Competence in Esthetics 2014.

Međunarodni kongres dentalne estetike! Beograd, 15.11.2014!

5/09/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Evetric

Posebna ljetna ponuda Evetric

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Euronda

Posebna ljetna ponuda Euronda

26/08/2014 Više...
Novosti
 • Straumann ili jeftine kopije?

  7/06/2011

   

  Straumann implantati ili jeftine kopije? 

  Prvi Straumann implantat proizveden je 1974. godine i uspješno klinički testiran na sveučilištu u Bernu. U trenutku kada se 2004. godine počinju pojavljivati jeftini implantološki sustavi, Straumann ve? ima 20-ogodišnje iskustvo dokumentirano u kliničkim studijama, prezentirano na me?unarodnim znanstvenim skupovima i objavljeno u svjetskim recenziranim časopisima.

  U nemogu?nosti konkuriranja ve? provjerenim sustavima tehnološkom inovativnoš?u, novi proizvo?ači pokušavaju osvojiti tr?ište agresivnim marketingom i isključivo niskom cijenom. Ti sustavi su temeljeni na često nedostatnim ili kratkoročnim istra?ivanjima koja čine nemogu?im, ili u najmanju ruku upitnim, davanje  dugoročnih garancija pacijentima. 

  Prije uvo?enja novog proizvoda na tr?ište Straumann provodi temeljita klinička i predklinička istra?ivanja, što daje puni smisao garanciji od 10 godina koju odobrava na sve svoje proizvode. Ovo su samo neki aktualni primjer:

  1. SLActive površina implantata skra?uje vrijeme oseointegracije sa 6-8 tjedana na 3-4 tjedna, što je od posebne va?nosti kod lječenja pacijenata sa dijabetesem, osteoporozom ili pušača. SLActive površina je jedinstvena i superiorna na svjetskom tr?ištu implantata i za nju je Straumann 2005. godine dobio nagradu za unapre?enje tehnologije u medicini (Medical DeviceTechnology Year Award 2005.). Samo za razvoj i kliničko testiranje SLActive površine bile su potrebne 4 godine istra?ivanja, temeljite i dokumentirane kliničke studije na više od 1.400 implantata, te inicijalni kapital u vrijednosti od oko 20 milijuna CHF.
  2. ???ROXOLIDje nova generacija implantata. Izra?en je od visokokompatibilnih elemenata titana i cirkona, više je od 50% jači od čistog titana klase 4 i sa SLActive površinom za vrhunsku oseointegraciju. Na ROXOLID implantatu su napravljena temeljita laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara diljem svijeta, a sve u cilju osiguranja provjerene baze podataka o sigurnosti, ponašanju i koristi ovog proizvoda visoke čvrsto?e.

  Straumann u suradnji sa ITI (International Team for Implantology) organizacijom nudi veliki izbor tečajeva širom svijeta svake godine, što je svakako veliki doprinos podizanju kvalitete lječenja i poboljšanja skrbi o pacijentu. Straumann kontinuirano informira korisnike o postoje?im i novim proizvodima i tehnikama. Svojim korisnicima pru?a direktnu podršku i mogu?nost me?usobnog povezivanja i razmjene iskustava putem ITI Study Club-ova.

  Zašto Straumann:

  1. Trajna kvaliteta i sigurnost proizvoda
  • Proizvodi su plod znanstveno istra?ivačkog rada od preko 20 godina
  • Veliki izbor implantata (SP, BL, SLA, SLActive, Roxolid) i odgovaraju?ih  protetskih dijelova
  • Mikoprocesorsko pra?enje proizvodnje i preciznost izrade dijelova 
  • Kompatibilnost materijala u cilju izbjegavanja galvanske korozije, ne?eljenih reakcija i upala desni i/ili kosti
  • Proizvodi su dizajnirani za besprijekornu i jednostavnu primjenu kod svih kirurško-protetskih rješenja
  • Idealna veza osigurava optimalnu raspodjelu optere?enja kako bi se smanjio stres, onemogu?avanje infiltracije bakterija i onečiš?enja u mikroporama i dugoročnu funkcionalnu  restauraciju visoke stabilnosti i trajnosti
  • Svojim korisnicima Straumann pru?a mogu?nost umre?avanja i direktnu podršku u slučaju nastalih problema
  • Skra?enje terapeutskog postupka putem ubrzane oseointegracije SLActive površine
  • Ugradnjom Roxolid implantata, sa prečnikom i za izuzetno uske koštane grebene i najjačom čvrsto?om na tr?ištu, pacijent ostvaruje i novčanu uštedu jer su za potpunu protezu potrebna samo dva umjesto četiri do šest standardnih implantata.
  • Straumann daje garanciju od 10 godina na sve proizvode
  1. Asortiman proizvoda
  1. Kontrolirana proizvodnja
  1. Biološka kompatibilnost dijelova
  1. Kirurško-protetska rješenja
  1. Veza implantata i abutmenta
  1. Stručna podrška
  1. Korist za pacijenta
  1. Garancija na proizvode

  Nedostaci  i rizici kod korištenja jeftinih implantata i dijelova:

  1. Nedostatak kliničkih studija
  • Rizik pacijenata od mogu?ih komplikacija u budu?nosti
  • Djelovi ne sjedaju u potpunosti, mikropore nastale takvim nepotpunim spajanjem pru?aju mogu?nost ulasku bakterija što mo?e rezultirati infekcijom kosti i/ili desni
  • Original Straumann djelovi kombinirani sa kopijama dovode do gubitka garancije i potpunog odricanja odgovornosti od strane Straumanna
  • Komparativna studija provedena od strane fakulteta u  Connecticutu otkriva ve?i rizik od mehaničkog kvara kod jeftinih implantata u usporedbi sa Straumann implantatima
  • Ograničen izbor implantata i protetskih djelova
  • Statistički pokazatelj broja nastalih i nestalih jeftinijih implantoloških sustava u proteklih pet godina predstavlja svojevrstan rizik za korisnike
  • U slučaju nastalih problema vrlo često nepouzdana i nekonkretna pomo?
  • Potpunu odgovornost snosi isključivo stomatolog
  1. Kombiniranje kopija sa originalnim Straumann djelovima
  1. Ve?i rizik od mehaničkog kvara
  1. Ograničen asortiman
  1. Neizvjesna dugoročna prisutnost na tr?ištu
  1. Suočavanje sa problemima